Menu Zavřeno

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.swerte.cz

Společnost: Jitka Mahdalová

Se sídlem: Větrná 1381, Uherský Brod 688 01

IČO 21118043

Mail: info@swerte.cz

Tel: +420 737 32 39 27

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ……………… jsem ve Vašem obchodě www.swerte.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady :

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 • Výměnou zboží
 • Opravou zboží
 • Vrácením kupní ceny zboží

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání ………./datum obdržení …………..
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky je možné vrátit na účet číslo:
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. Email:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

   V …………………..Dne ……………………………………….


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.